19 maart 2017

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

 1. Om te beginnen zetten we de term 'overheid' om in 'dienstbaarheid'. Dienstbaarheid voor het algemeen belang. 'Ministers' worden 'dienaar' genoemd, en moeten kniebuigen tegenover een burger.
 2. De Dienstbaarheid dient het algemeen belang. Voor haar zijn ver-bieden en ge-bieden verboden, tenzij het niet anders kan.
 3. Bemoeizucht is de bron van alle ellende. Geen mens kan superieur zijn boven een ander.
 4. Belasting volgt de behoefte van het algemeen belang. Niet andersom. Niet meer. Niet minder.
 5. De Dienstbaarheid wordt geacht niet dienst-vaardig te zijn. Zij stelt noodzakelijke middelen beschikbaar, maar beperkt zich in de uitvoering en regelgeving tot kwaliteitsborging.
 6. Het algemeen belang is niet gediend met perverse prikkels, machtsconcentratie, tweedeling, wij-zij-denken, bemoeizucht en uitwassen van welk verschijnsel dan ook.
 7. 'Zakkenvullen' door carrière-volksvertegenwoordigers is een uitwas.
  Om het volk evenredig te vertegenwoordigen worden voor elk wetsvoorstel 150 Nederlanders door loting opgeroepen om hun oordeel te vellen. Opstellers van moties en wetsvoorstellen worden dus gedwongen tot klare taal.
 8. Iedereen mag moties en wetsvoorstellen indienen. Vanaf een ondergrens worden die in behandeling genomen.
 9. Zolang het referendum nodig is worden er alleen tegenstemmen geteld. Wie niet opkomt wordt geacht vóór de status quo te zijn.
 10. De premier, de CdK en de burgemeesters worden direct gekozen.
 11. Het paradijs ligt onder handbereik. Maar sturing door de Dienstbaarheid is nodig om de samenleving aan te passen aan de grote omslagen - milieuverandering, duurzaamheid, robotisering - die gaan komen.
 12. De Dienstbaarheid ziet er op toe dat - binnen haar invloedssfeer - ieder mensenkind gelijke kansen krijgt.
 13. Vernieuwing, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding zijn algemene belangen van de hoogste orde.
 14. Alle burgers worden geacht zich, zo gauw zij daar rijp voor zijn, beschikbaar te stellen om hun kennis, ervaring en vaardigheden aan volgende generaties door te geven (onderwijsplicht).
 15. Zolang leerplicht zinvol is wordt de tijd uitsluitend gebruikt voor de ontwikkeling van eigen talenten. Het verplicht lespakket wordt beperkt tot schrijven en rekenen, maar aangevuld met hoe je je kinderen opvoedt.
 16. Het idee van 'vrije markt' is defect zolang van vrije concurrentie geen sprake is. Die moet vrij baan krijgen.
 17. Hard werk en ondernemerschap verdient beloning maar kapitaalaccumulatie is een uitwas.
 18. Zogauw consumenten ergens keus hebben uit minder dan 5 aanbieders wordt verdere kapitaalaccumulatie van de grootste onteigend. 
 19. Tegen kapitaalaccumulatie wordt het erfrecht ingeperkt tot troost voor het verlies. Laten kinderen en andere erfgenamen zich zelf maar bewijzen, net als ieder ander.
 20. Octrooirecht wordt van een recht omgezet in een vergunning op voorwaarden, om kleine uitvinders èn samenleving echt te beschermen.
 21. Geen partij mag meer macht hebben dan de rest van de gemeenschap. De Dienstbaarheid moet dus kunnen beschikken over de helft van alle machtsmiddelen.
 22. Economische waardecreatie (dus ook door bv robots) komt ten goede van de mensen.
  De Dienstbaarheid biedt daarom voor iedereen een bestaansgarantie. Zowel als voorziening van voeding, kleding, huisvesting en zorg, als in inkomen (ook bekend als basisinkomen).
 23. Geld moet een ondubbelzinnige waardestandaard zijn die niemand kan manipuleren want dat is op één of andere manier diefstal. De Dienstbaarheid moet daarom streven naar 1 wereldstandaard voor geld. Experimenten als euro en Blockchain moeten daartoe leiden.
 24. Naar buiten toe streeft de Dienstbaarheid op te gaan in 1 wereldgemeenschap, zonder nationaliteiten en grenzen en vlaggen en legers. Europa is een eerste stapje.
 25. De Dienstbaarheid steunt bevolkingsgroepen in hun wens naar autonomie.
 26. Wraak is geen recht. Straf mag dus geen wraak zijn, hooguit een correctiemiddel. Strafrecht wordt vervangen door Noors model.
 27. De opiumwet is bemoeizucht en een bron van criminaliteit. Drugs -waaronder tabak en alcohol - worden gelegaliseerd en gereguleerd.
 28. Wie zich laat beschermen wordt vroeg of laat onderworpen door zijn beschermer. Een breed gedragen volksleger dat 'de oorlog kan winnen' en volkspolitie zijn dus in het algemeen belang. Geen toys voor de boys.
 29. Terrorisme is bangmakerij. Terrorismebestrijding ook.
 30. Godsdienst is een mening en vrijheid van godsdienst kan dus in de grondwet onder vrijheid van meningsuiting geschaard worden.

Geen opmerkingen:

Aanbevolen post

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Om te beginnen zetten we de term 'overheid' om in 'dienstbaarheid' . Dienstbaarheid voor het algemeen belang. 'Ministe...