Aanbevolen post

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Als Geert het kan, kan ik het ook, dacht ik, dus: Samenleven is het alternatief voor ieder-voor-zich-met-het-recht-van-de-sterkste-als-ge...

19 maart 2017

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Als Geert het kan, kan ik het ook, dacht ik, dus:
 1. Samenleven is het alternatief voor ieder-voor-zich-met-het-recht-van-de-sterkste-als-gevolg. Politiek is er om het samenleven te regelen, dus om het recht van de sterkste te beperken.
 2. We zetten de term 'overheid' om in 'dienstbaarheid'. Dienstbaarheid voor het algemeen belang. 'Ministers' worden 'dienaar' genoemd, en moeten -net als andere hoogwaardigheidsbekleders- ritueel kniebuigen tegenover een burger.
 3. Bemoeizucht is de bron van alle ellende. Geen mens is superieur aan een ander.
 4. Belasting volgt de behoefte van het algemeen belang. Niet andersom. Niet meer. Niet minder. Anticyclisch economisch beleid komt in de grondwet.
 5. De Dienstbaarheid is per definitie niet dienst-vaardig. Zij stelt noodzakelijke middelen beschikbaar, maar beperkt zich in de uitvoering en regelgeving tot kwaliteitsborging.
 6. Perverse prikkels, machtsconcentratie, tweedeling, wij-zij-denken, bemoeizucht en schadelijke uitwassen van welk verschijnsel dan ook worden bestreden.
 7. 'Zakkenvullen' door carrière-volksvertegenwoordigers is schadelijk. Om het volk evenredig te vertegenwoordigen worden voor elke stemming 150 burgers door loting opgeroepen om hun oordeel te vellen.
 8. Iedereen mag moties en wetsvoorstellen indienen. Vanaf een ondergrens worden die in behandeling genomen.
 9. Voor iedere ambtenaar bij de Dienstbaarheid wordt er één aangesteld ter ondersteuning van de volksvertegenwoordiging.
 10. Zolang het referendum nodig is worden er alleen tegenstemmen geteld. Wie niet opkomt wordt geacht vóór de status quo te zijn.
 11. De regeringsleider, de CdK, de burgemeesters en ook rechters worden direct gekozen.
 12. Het paradijs ligt onder handbereik. Maar de Dienstbaarheid moet de samenleving voorbereiden op de grote omslagen: milieuverandering, verduurzaming, robotisering. Tradities en overerfde cultuur zijn -als aanpassingen aan verdwenen omstandigheden- niet per se houdbaar.
 13. Maar Nederland loopt op termijn onvermijdelijk onder water. De Dienstbaarheid bereidt een ordelijke opheffing voor van staat, land en volk.
 14. Elke burger moet 6kW op kunnen (laten) wekken met zon, wind, waterkracht of rest-biogas.
 15. De Dienstbaarheid ziet er op toe dat - binnen haar invloedssfeer - ieder mensenkind gelijke kansen krijgt.
 16. Vernieuwing, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding zijn algemene belangen van de hoogste orde.
 17. Alle burgers worden onderwijsdienstplichtig opgeroepen, zodra daartoe geschikt, om hun kennis, ervaring en vaardigheden aan volgende generaties door te geven.
 18. Leerplicht wordt uitsluitend ingevuld met de ontwikkeling van eigen talenten van de kinderen. Het verplicht lespakket wordt beperkt tot schrijven en rekenen, maar aangevuld met googleles, samenwerken en hoe-je-je-kinderen-opvoedt.
 19. Zonder echt vrije concurrentie is het idee van 'vrije markt' defect. Bij gebrek aan een goed alternatief wordt dat defect hersteld.
 20. Wanneer redelijke keus voor afnemers beperkt is tot 5 aanbieders of minder wordt verdere aangroei van de grootste onteigend.
 21. Hard werk en ondernemerschap verdient beloning. Kapitaalaccumulatie is schadelijk.
 22. Tegen kapitaalaccumulatie wordt het erfrecht ingeperkt tot troost voor het verlies van de dierbare. Laten erfgenamen zich zelf maar bewijzen, net als ieder ander.
 23. Octrooirecht wordt van een recht omgezet in een vergunning op voorwaarden, om kleine uitvinders èn samenleving echt te beschermen.
 24. Geen partij mag meer macht hebben dan de rest van de gemeenschap. Zeker de helft van elk machtsmiddel moet onder democratische controle staan.
 25. Economische waardecreatie (dus ook door bv robots) komt ten goede van de mensen.
  De Dienstbaarheid biedt daarom voor iedereen een bestaansgarantie. Zowel als voorziening van voeding, kleding, huisvesting, sociale omgang en zorg, als in basisinkomen inkomen om die te kunnen kopen, als vervanging van alle andere sociale uitkeringen
 26. Geld manipuleren is op één of andere manier diefstal. De Dienstbaarheid moet daarom streven naar een eenheid van geld als een ondubbelzinnige waardestandaard. Met in het teken daar van experimenten als euro en cybercurrencies.
 27. Stamverwantschap is de mens eigen maar streng nationalisme (met grenzen, vlaggen en volksliederen) staat gelijk aan je laten verdelen en overheersen.
  Wij sluiten ons aan bij de grootst mogelijke gemeenschap: die van Europa, de Wereld, het Leven op Aarde.
 28. De Dienstbaarheid steunt bevolkingsgroepen in hun wens naar autonomie.
 29. Wraak is geen recht. Straf mag dus geen wraak zijn, hooguit een correctiemiddel. Strafrecht wordt vervangen door Noors model.
 30. De opiumwet is bemoeizucht en een bron van criminaliteit. Drugs -waaronder tabak en alcohol- legaliseren en reguleren we.
 31. Criminelen zijn ook mensen. Hun neigingen moeten zij maar botvieren in sectoren waar niemand er verder last van heeft. Bijvoorbeeld in juwelen of oude kunst.
 32. Wie zich laat beschermen wordt vroeg of laat onderworpen door zijn beschermer. Een volkspolitie is dus in het algemeen belang. En een breed gedragen volksleger maar wel één dat 'de oorlog kan winnen'. Geen toys voor de boys.
 33. Terrorisme is bangmakerij. Terrorismebestrijding ook.
 34. In het verkeersreglement komt
  - dat fietsers bij afslaan hun NEUS moeten uitsteken (zodat ze achterom kijken en het stuur vast kunnen houden),
  - en verkeer van LINKS krijgt voorrang ...
 35. Godsdienst is een mening en vrijheid van godsdienst scharen we in de grondwet dus onder vrijheid van meningsuiting.

11 maart 2017

zo zou het zo maar kunnen zijn

https://www.facebook.com/notes/greald-henstra/multiversa/10207454972633604

Het stond nu ook in de krant. Het universum is een simulatie. Fysici vonden al een tijdje geleden dat de hoeveelheid informatie ín een zwart gat evenredig is met de oppervlakte van zijn event-horizon. En waarin verschilt het universum van een zwart gat? Uit geen van beide kun je ontsnappen.

Je zou het universum dan kunnen vergelijken met een boek: een in zichzelf gesloten eenheid, waar het hele verhaal al in staat.
Alleen om dat verhaal te weten te komen moeten we het lezen: letter voor letter, woord voor woord, pagina voor pagina. Daarvoor hebben we iets nodig dat we tijd noemen - de tijd-dimensie.

Als we ons universum zo vergelijken met een boek - wel één waarin alle echt gebeurde en nog te gebeuren verhalen staan - kun je een multiversum vergelijken met een bibliotheek. Een verzameling boeken met alle mogelijke verhalen. En alle onmogelijke verhalen. Een verzameling boeken zelfs met alle mogelijke lettercombinaties. In alle mogelijke lengtes.

Het kortste verhaal is het verhaal van nul letters. Een leeg boek. Maar wel één van alle mogelijke boeken.
Het is het eerste interessante boek want er staat het verhaal in dat er niets is. Het enig mogelijke verhaal dat er niets is. Ook het enige in de hele bibliotheek als er van elk verhaal één exemplaar is.
Het geeft het antwoord op de vraag waarom er überhaupt iets is: het universum waar niets is is er óók, maar dat is maar één verhaal in de bibliotheek. En ... het gaat niet over ons.

In al die boeken staan willekeurige tekenreeksen. Verreweg de meeste van die tekenreeksen leveren alleen maar ruis. Een piepklein deel ervan beschrijven de voorwaarden waaronder een consistent universum kan bestaan. En een minuscuul deel daar weer van gaan over de universa waar wij in kunnen bestaan.

In de kast met boeken van, bijvoorbeeld, ~onze~ universa staan de boeken die er één letter van verschillen. In de kast daarnaast de boeken die er twee letters van verschillen. Enzovoort.

Het verhaal van onze ~zielen~ staat in het boek van ons universum. Iedereen kan zijn eigen rode draadje door dat boek trekken. Maar het staat ook in een heleboel andere boeken in dezelfde kast. En in een heleboel boeken in de kast daarnaast. Enzovoort.
Met onze rode draadjes kunnen onze zielen een heleboel boeken aan elkaar rijgen.

In de meeste boeken neemt het verhaal een wending waardoor de ziel van één van ons niet meer kan bestaan. Diens draadje verlaat dat boek. Maar haakt aan aan de boeken in de kast waar die wending niet plaatsvindt. De achterblijvers moeten afscheid nemen. Althans in dat ene verhaal. In andere verhalen kunnen zij nog even samen blijven.

Voor de ziel is er in de oneindigheid van verhalen altijd wel een aantal te vinden waar die kan blijven bestaan. Er zijn er echter maar weinig waarin twee zielen samen kunnen blijven optrekken. En naarmate de verhalen langer worden steeds minder. Omdat de ziel maar in één verhaal tegelijk kan zijn komt het op ons over dat we steeds meer mensen om ons heen verliezen.

Maar de ziel gaat nooit verloren. En komt in een heleboel verhalen ook weer andere zielen tegen.

08 maart 2017

'het'

Geen 'wetenschapper' zal ooit zeggen dat hzij 'het' weet. Dat is het grote misverstand.
'Het' is bijvoorbeeld onbegrijpelijk wat zwaartekracht precies is. Dat zei Newton al, de ontdekker ervan. We vinden het alleen gewoon (dat is: begrijpelijk) omdat we er dagelijks mee te maken hebben.
Hetzelfde geldt voor elektriciteit, de kracht die atomen, moleculen en alle tastbare materialen bij elkaar houdt. Je kunt er uitstekend mee rekenen en er zodoende prachtige electronica mee maken. Maar geen mens die weet wat 'elektriciteit' is.
Quantummechanica is zelfs zo onbegrijpelijk dat 'wetenschappers' niet eens de moeite doen om te interpreteren wat 'het' betekent. Maar alle sommen kloppen tot op elk willekeurig aantal cijfers achter de komma.
Wat wetenschap wel doet is telkens kleine stapjes dichterbij maken. Nu, na 400 jaar onderzoek, kennen we blijkbaar 4% van wat er 'is'. Nog 9600 jaar te gaan?