Mijn politieke programma op 1 A4-tje

 1. Om te beginnen zetten we de term 'overheid' om in 'dienstbaarheid'. Dienstbaarheid voor het algemeen belang. De Nederlandse overheid wordt in het vervolg de Nederlandse Dienstbaarheid genoemd. En de titel 'minister' wordt 'dienaar', de oorspronkelijke betekenis van het woord.
 2. De Nederlandse Dienstbaarheid dient het algemeen belang. Voor haar zijn ver-bieden en ge-bieden verboden, tenzij het niet anders kan.
 3. Bemoeizucht is de bron van alle ellende. Geen mens kan superieur zijn boven een ander.
 4. Belasting volgt de behoefte van het algemeen belang. Niet andersom. Niet meer. Niet minder.
 5. De Nederlandse Dienstbaarheid is in principe niet dienstvaardig. Zij stelt noodzakelijke middelen beschikbaar, maar beperkt zich in de uitvoering en regelgeving tot kwaliteitsborging.
 6. Het algemeen belang is niet gediend met perverse prikkels, machtsconcentratie, tweedeling (wij-zij-denken), bemoeizucht en uitwassen van welk verschijnsel dan ook.
 7. 'Zakkenvullen' door volksvertegenwoordigers is een uitwas.
  Om het volk evenredig te vertegenwoordigen worden voor elk wetsvoorstel 150 Nederlanders door loting opgeroepen om hun oordeel te vellen. Opstellers van wetsvoorstellen worden dus gedwongen tot klare taal.
 8. Iedereen mag wetsvoorstellen indienen. Er kan wel een ondergrens gelden voor behandeling ervan.
 9. Zolang het referendum nodig is worden er alleen tegenstemmen geteld. Alle andere kiesgerechtigden, opgekomen of niet, worden geacht vóór te zijn.
 10. De 'hoofddienaren' (premier, de CdK en de Gouverneur van Limburg, en de burgemeesters) worden direct gekozen.
 11. Het paradijs ligt onder handbereik. Maar het is nodig om planeet en volk aan te passen aan de grote omslagen - milieuverandering, duurzaamheid, robotisering - die gaan komen.
 12. De Nederlandse Dienstbaarheid ziet er op toe dat - binnen haar invloedssfeer - ieder kind gelijke kansen krijgt.
 13. Vernieuwing, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding zijn algemene belangen van de hoogste orde.
 14. Alle Nederlanders worden geacht zich, zo gauw zij daar rijp voor zijn, beschikbaar te stellen om hun kennis, ervaring en vaardigheden aan volgende generaties door te geven.
 15. Zolang leerplicht zinvol is moet ook les gegeven worden hoe je je kinderen opvoedt.
 16. Hard werk en ondernemerschap verdient beloning maar kapitaalaccumulatie is een uitwas. Daarom wordt het erfrecht ingeperkt tot troost voor het verlies. Laten kinderen en andere erfgenamen zich zelf maar bewijzen, net als ieder ander.
 17. Economische waardecreatie (dus ook door bv robots) komt ten goede van het volk.
  De Nederlandse Dienstbaarheid biedt daarom voor iedereen een bestaansgarantie. Zowel als voorziening van voeding, kleding, huisvesting en zorg, als in inkomen (ook bekend als basisinkomen).
 18. Geld moet een ondubbelzinnige waardestandaard zijn die niemand kan manipuleren want dat is op één of andere manier diefstal. De Nederlandse Dienstbaarheid moet daarom streven naar 1 wereldstandaard voor geld. De euro is een eerste opstapje. Blockchaintechnologie biedt er een goede belofte voor.
 19. Ook naar buiten toe is het algemeen belang niet gediend door tweedeling. De Nederlandse Dienstbaarheid moet er naar streven op te gaan in 1 wereldgemeenschap, zonder nationaliteiten en grenzen en vlaggen en legers. Europa is een eerste stapje.
 20. Wraak is geen recht. Straf mag dus geen wraak zijn, hooguit een correctiemiddel. Strafrecht wordt vervangen door Noors model.
 21. De opiumwet is bemoeizucht en een bron van criminaliteit. Drugs -waaronder tabak en alcohol- worden gelegaliseerd en gereguleerd.
 22. Wie zich laat beschermen wordt vroeg of laat onderworpen door zijn beschermer. Een breed gedragen volksleger dat 'de oorlog kan winnen' en volkspolitie zijn dus in het algemeen belang. Alles of niets; en geen toys voor de boys.
 23. Terrorisme is bangmakerij. Terrorismebestrijding ook. Negeren of bespotten is beter als weerwoord.
 24. Godsdienst is een mening en vrijheid van godsdienst kan dus in de grondwet onder vrijheid van meningsuiting geschaard worden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

de held, de kampioen en de lafaard